Witamy w Zakładzie Geologii FizycznejPowstanie Zakładu Geologii Fizycznej

W 1945 roku w Uniwersytecie Wrocławskim powstał Wydział Nauk Przyrodniczych. Rok później w obrębie tegoż wydziału powstały m.in.: Zakład Geologii Ogólnej, Zakład Mineralogii i Petrografii oraz Zakład Geologii Stratygraficznej, które następnie zostały przemianowane na katedry. Piętnaście lat po utworzeniu Wydziału Nauk Przyrodniczych decyzją Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 1961 r. został powołany Zakład Geologii Dynamicznej wchodzący w skład Katedry Geologii Ogólnej. Jego kierownikiem i organizatorem został docent, a od 1963 r. profesor, Józef Oberc.

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 czerwca 1965 r. Zakład Geologii Dynamicznej przekształcono w Katedrę Geologii Fizycznej, którą do 1969 r. kierował prof. dr Józef Oberc. Następnie 1 października 1967 r., w miejsce istniejącego od 1957 r. Zespołu Katedr Geologiczno-Mineralogicznych, utworzony został Instytut Nauk Geologicznych. Po reorganizacji w 1969 r. katedry te zostały przekształcone w zakłady. Wtedy to w miejsce Katedry Geologii Fizycznej utworzono Zakład Geologii Fizycznej. Zakładem tym, przez cały czas jego istnienia do roku 1990 kierował prof. dr Józef Oberc. Następnie w latach 1990-2011 kierownikiem zakładu była prof. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic, a od roku 2011 funkcję tą pełni dr hab. Jacek Szczepański.

100 rocznica publikacji książki Alfreda Wegenera "O pochodzeniu kontynentów i oceanów"

W 1915 roku ukazała się książka autorstwa Alfreda WegeneraAlfred Lothar Wegener (1 XI 1880 - XI 1930). Niemiecki badacz polarny, geofizyk i meteorolog. zatytułowana "Die Entstehung der Kontinente und Ozeane" ("O pochodzeniu kontynentów i oceanów"). Można śmiało powiedzieć, że wiedza zawarta w tym dziele zapoczątkowała prawdziwą rewolucję w naukach o Ziemi. Pamiętać jednak należy, że w pierwszych latach po tej publikacji tezy proponowane przez Wegenera nie spotkały się z akceptacją. Mobilistyczny wydźwięk hipotezy dryftu kontynentów, pomimo wielu faktów przemawiających za jej słusznością, był zbyt obrazoburczy i rewolucyjny. Potrzeba było wiele czasu, aby ta teoria na dobre zadomowiła się w świadomości geologów. Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy publikacji teorii dryftu kontynentów, używajac programu PaleoGIS dr hab. Stanisław Mazur zreplikował parametry rekonstrukcji opublikowanych w pracy Wegenera. Prezentowany model Alfreda Wegenra (wersja pptx oraz animowany gif) został sporządzony na zlecenie firmy Rothwell.